عمل پولیپ بینی

اگرچه که درجراحی پولیپ بینی جراحت و شکافی بر روی بینی شما ایجاد نمیشود(مگر در مواردی که  پزشک شما قصد داشته باشد که مشکلات دیگر مربوط به سینوس ها را در جراحی پولیپ بینی نیز درمان کند)، ولی قطعا این جراحی با بیهوشی نیز انجام میشود.

خود جراحی پولیپ بینی در این جا به شکل سرپایی صورت میگیرد و اغلب این جراحی در یک بیمارستان یا کلینیک ها صورت میگیرد.همانطور که در جراحی پولیپ بینی بیهوشی صورت میگیرد ، بایستی هماهنگی لازم با یک نفر جهت رساندن شما به خانه بعد از جراحی  پولیپ و ماندن پیش شما برای یک شب انجام شود. هنگام جراحی پولیپ بینی بایستی لباس دکمه دار و آزادی را برای خود انتخاب نمایید و لباسی باشد که نو نباشد چرا که امکان برجا ماندن لکه های خون بر روی پیراهن شما نیز وجود دارد چرا که ترشحات پس از جراحی لباس شما را خراب مینماید.

برای مشاوره پولیپ و هر جراحی دیگری با مطب دکتر آرش نجف بیگی تماس بگیرید.


فرم تماس