نمونه کارهای فوق تخصص جراحی دکتر آرش نجف بیگی

پروتز سینه 1

پروتز سینه 1

ماستوپکسی 12

ماستوپکسی 12

ماستوپکسی 11

ماستوپکسی 11

ماستوپکسی 10

ماستوپکسی 10

ماستوپکسی 9

ماستوپکسی 9

ماستوپکسی 8

ماستوپکسی 8

ماستوپکسی 7

ماستوپکسی 7

ماستوپکسی 6

ماستوپکسی 6

ماستوپکسی 5

ماستوپکسی 5

ماستوپکسی 4

ماستوپکسی 4

ماستوپکسی 3

ماستوپکسی 3

ماستوپکسی 2

ماستوپکسی 2

ماستوپکسی 1

ماستوپکسی 1

ابدومینوپلاستی 8

ابدومینوپلاستی 8

ابدومینوپلاستی 7

ابدومینوپلاستی 7

ابدومینوپلاستی 6

ابدومینوپلاستی 6

ابدومینوپلاستی 5

ابدومینوپلاستی 5

ابدومینوپلاستی 4

ابدومینوپلاستی 4

ابدومینوپلاستی 3

ابدومینوپلاستی 3

ابدومینوپلاستی 2

ابدومینوپلاستی 2

ابدومینوپلاستی 1

ابدومینوپلاستی 1

لیپوماتیک 16

لیپوماتیک 16

لیپوماتیک 15

لیپوماتیک 15

لیپوماتیک 14

لیپوماتیک 14

لیپوماتیک 13

لیپوماتیک 13

لیپوماتیک 12

لیپوماتیک 12

لیپوماتیک 11

لیپوماتیک 11

لیپوماتیک 10

لیپوماتیک 10

لیپوماتیک 9

لیپوماتیک 9

لیپوماتیک 8

لیپوماتیک 8

لیپوماتیک 7

لیپوماتیک 7

لیپوماتیک 6

لیپوماتیک 6

لیپوماتیک 5

لیپوماتیک 5

لیپوماتیک 4

لیپوماتیک 4

لیپوماتیک 3

لیپوماتیک 3

لیپوماتیک 2

لیپوماتیک 2

لیپوماتیک 1

لیپوماتیک 1

جراحی بینی آقایان 5

جراحی بینی آقایان 5

جراحی بینی آقایان 4

جراحی بینی آقایان 4

جراحی بینی آقایان 3

جراحی بینی آقایان 3

جراحی بینی آقایان 2

جراحی بینی آقایان 2

جراحی بینی آقایان 1

جراحی بینی آقایان 1

جراحی بینی خانم ها 12

جراحی بینی خانم ها 12

جراحی بینی خانم ها 11

جراحی بینی خانم ها 11

جراحی بینی خانم ها 10

جراحی بینی خانم ها 10

جراحی بینی خانم ها 9

جراحی بینی خانم ها 9

جراحی بینی خانم ها 8

جراحی بینی خانم ها 8

جراحی بینی خانم ها 7

جراحی بینی خانم ها 7

جراحی بینی خانم ها 6

جراحی بینی خانم ها 6

جراحی بینی خانم ها 5

جراحی بینی خانم ها 5

جراحی بینی خانم ها 4

جراحی بینی خانم ها 4

جراحی بینی خانم ها 3

جراحی بینی خانم ها 3

جراحی بینی خانم ها 1

جراحی بینی خانم ها 1

تزریق چربی اسکار سوختگی

تزریق چربی اسکار سوختگی

استفاده از گن پس از جراحی لیپوماتیک

استفاده از گن پس از جراحی لیپوماتیک

Gel injections lips

Gel injections lips

تزریق بوتاکس بینی

تزریق بوتاکس بینی

تزریق بوتاکس پیشانی

تزریق بوتاکس پیشانی

تزریق بوتاکس صورت

تزریق بوتاکس صورت

تزریق بوتاکس اطراف چشم

تزریق بوتاکس اطراف چشم

Prev 1 2 3 4 5 Next فرم تماس

embedmap.org