عمل بینی گوشتی

ابتدا تعریفی از بینی های گوشتی را برای شما می آوریم. بینی گوشتی به دسته ای از بینی ها گفته میشود که پوستی بسیار ضخیم داشته و نیز منافذ پوستی آنها زیاد بوده و نیز غدد سباسه بسیاری را دارند. در بینی های گوشتی اغلب غضروف ها ضعیف بوده اند و یا اینکه غضروفی در بینی گوشتی موجود نمیباشد و زیر پوست بینی معمولا تجمعی از چربی و غدد سبابه دیده میشود.
بینی های گوشتی پهن تر از بینی های استخوانی بوده و نیز نوک بینی در بینی گوشتی نیز مقداری افتاده میباشد. بینی های گوشتی بیشتر در مردان دیده میشود چرا که پوست مردان چرب بوده و نیز عامل دیگر این امر هورمون جنسی آقایان میباشد.
در کشور ما معمولا بینی ها ترکیبی از گوشتی و استخوانی میباشند و کمتر دیده میشود که یک بینی کامل استخوانی باشد و یا این که کاملا گوشتی باشد . پس بایستی تکنیک های لازم را عمل بینی گوشتی و یا ترکیبی از گوشتی و استخوانی بکار گرفت.
تکنینک مناسب در بینی های گوشتی برداشتن بافت از یک قسمت و نیز اضافه کردن به قسمت دیگر میباشد که این بافتی که اضافه میگردد اغلب غضروفی بوده که یا از تیغه بینی برداشته میشود یا از غضروف گوش برمیدارند . برداشتن غضروف از گوش آثار ببسیار کمی باقی میگذارد که به همین دلیل شخص نباید هیچ نگرانی ای را داشته باشد. جراحی و عمل بینی گوشتی کمی دشوار است پس بایستی این جراحی را به پزشکان و جراحان با تجربه و با مهارتی نیز بسپارید.مطالب پیشنهادی