کانتوپکسی (جراحی گوشه چشم)

در حالی که canthoplasty شرایط و canthopexy گاهی به جای همدیگر استفاده می شود، دو روش بسیار متفاوت هستند.”Canthoplasty” اشاره به یک عملیات طراحی شده برای تقویت پشتیبانی پلک پایین تر با جدا کردن تاندون canthal جانبی از استخوان مداری و ساخت یک جایگزین.”Canthopexy،” از سوی دیگر، اشاره به یک روش کمتر تهاجمی طراحی شده برای ایجاد ثبات و تقویت تاندون موجود (و همچنین سازه های اطراف) با بخیه جراحی بدون از بین بردن آن را از دلبستگی طبیعی آن است.در حالی که نام خود را ممکن است بسیار شبیه صدا، canthopexy و canthoplasty اغلب اشتباه گرفته، همانطور که در دو فیلم زیر توضیح داده شده.مطالب پیشنهادی