جراحی ترمیمی بینی

جراحی ترمیمی بینی عملی است که پس از یک یا چند بار جراحی بینی قبلی برای ترمیم و اصلاح شکل بینی مجدداً انجام می شود.
 

 مطالب پیشنهادی