سوال خود را مطرح کنید

ایا در عمل جراحی انحراف بینی به همراه زیبایی احتمال دارد انحراف بازگردد؟

اگر وجود دارد چند درصد احتمال دارد و به چه عواملی بستگی دارد ؟ به نحوه جراحی یا مراقبت های پس از جراحی یا دلیل مشخصی ندارد و برای بعضی ها اتفاق میفتد ؟ واگر انحراف مجددا بازگشت ایا در زیبایی تاثیر میگذارد ؟ چون پس از مراجعه من به دکتر ایشان فرمودند 20 % احتمال بازگشت انحراف وجود دارد که من هیچ مسئولیتی در قبال ان قبول نمیکنم و اگر 3 هفته یا 4 هفته برگشت که هیچی و اگر برنگشت دیگر امکان برگشت وجود ندارد ایا شما این مسئله را تایید میکنید؟ اگر خوب عمل شود احتمال برگشت انحراف وجود ندارد ارتباطی به زیبائی ندارد . به یکی از جراحان پلاستیک و زیبائی موجود در سایت انجمن مراجعه نمائید تا ایشان پس از معاینه شما را راهنمائی نمایند

فرم تماس

embedmap.org