سوال خود را مطرح کنید

من چند روز پيش جراحي بيني انجام دادم و بعضي وقت ها که خنده ام مي گيره مي خندم قهقهه نميزنم سعي مي كنم خودم رو كنترل كنم

اما احساس اكسپند شدن در ناحيه پل بيني ام ميكنم و يكم بعدش احساس كوفتگي مي كنه مي خواستم بدونم در نتيجه نهايي تأثير داره يا باعث پهن تر و قوزدارتر شدن بينيم ميشه؟خيلي نگرانم. ممنون پاسخ: نخیر باعث قوزدار شدن نخواهد شد.

فرم تماس

embedmap.org