تعداد دراز نشست در یک دقیقه

تعداد دراز نشست و میزان آمادگی در مردان و زنان

درازنشست یک حرکت تمرینی قدرتی است که سبب تقویت ماهیچه های شکمی و خم‌کننده لگن می شود . درازنشست با خوابیدن به پشت بر روی زمین، معمولاً با قراردادن دست‌ها به صورت ضربدر به روی سینه یا پشت سر و زانوهای خم‌شده برای کم شدن فشار به عضلات کمر و ستون فقرات و بعد بلند کردن مهره‌های فوقانی و تحتانی ستون فقرات می باشد . تعداد دراز و نشست در یک دقیقه معیاری خوبی جهت سنجیدن میزان قدرت و استقامت عضلات قسمت شکم و تاکننده های (فلکسور) ران می باشد. عضلات محکم شکم عاملی با اهمیتی چهت استحکام و راستی اندام بوده و همچنین عامل تاثیرگذاری در تهویه ریوی و گوارش می باشد. در جدول زیر تعداد درازنشست در یک دقیقه در مردان و زنان و میزان آمادگی آنها را بیان می کند .
 
مردان
 
سنخیلی ضعیفضعیفبدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
16-25         <25        25-30         31-34          35-38         39-43          44-49         >49
26-35         <22        22-27         28-31          32-35         36-41          42-46         >46
36-45         <18        18-22         23-26          27-30         31-34          35-41         >41
46-55         <13        13-17         18-22          23-26         27-30          31-34         >34
56-65         <9        9-12         13-16          17-20         21-24          25-31         >31
66+         <7        7-10         11-14          15-18         19-22          23-28         >28

زنان

سنخیلی ضعیفضعیفبدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
16-25          <18          18-25         26-30           31-34         35-38           39-45        >45
26-35          <14          14-20         21-25           26-29         30-33           34-39        >39
36-45          <11          10-15         16-19           20-23         24-29           29-35        >35
46-55          <7           7-11         12-15           16-19         20-23           24-29        >29
56-65          <4            4-7         8-11           12-15         16-19           20-25        >25
66+          <3            3-5          6-8            9-12        13-17           18-24        >24

 


کلمات کلیدی

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4 از 5 توسط 10 بازدیدکننده

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org